Miejskie planowanie przestrzenne i inne ustawy

Celem miejskiego planowania przestrzennego jest przygotowanie i kontrolowanie strukturalnego i innego wykorzystania gruntów. Gminy mają prawo określać, czy, jakie i w jaki sposób plany są tworzone na ich obszarze. Ta tak zwana suwerenność planowania jest częścią konstytucyjnie chronionego prawa do samorządu lokalnego.

Wiążące miejskie planowanie przestrzenne

Zadaniem wiążącego miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego jest przygotowanie i zarządzanie strukturalnym i innym wykorzystaniem gruntów w gminie zgodnie z niemieckim kodeksem budowlanym (BauGB). Podczas gdy plan zagospodarowania przestrzennego (FNP) przedstawia zamierzone zagospodarowanie terenu na rysunkach i w tekście, plan zagospodarowania przestrzennego określa dozwolone wykorzystanie strukturalne poszczególnych nieruchomości w jego zakresie jako prawnie wiążące prawo lokalne. W ten sposób gmina tworzy ograniczone przestrzennie prawo dla realizacji swoich celów w zakresie rozwoju i porządku miejskiego. Jako norma prawna, plan zagospodarowania przestrzennego musi zostać wydany w ramach formalnej procedury legislacyjnej.
Kroki proceduralne przewidziane przez ustawodawcę mają przede wszystkim na celu zapewnienie, że wszystkie interesy, na które ma wpływ plan zagospodarowania przestrzennego, zostaną uwzględnione w procesie rozpatrywania. W tym celu przewidziano prawo do udziału społeczeństwa i koordynację z organami planistycznymi i organizacjami, których dotyczy planowanie.

Plany rozwoju oraz model węzłów i krawędzi (sieć drogowa) miasta Eberswalde są dostępne za pośrednictwem strony internetowej Geoportal miasta Eberswalde można przeglądać. Wszystkie plany, które można tam wizualizować, można zintegrować z własnymi projektami GIS za pośrednictwem usług WMS (Web Map Services). Świadczenie usług WMS staje się coraz ważniejsze w ramach rozwoju krajowej/globalnej infrastruktury danych przestrzennych (GDI). Usługi świadczone przez miasto Eberswalde Geoserwisy można również oglądać.

Przygotowanie danych dotyczących zagospodarowania terenu miejskiego i sieci drogowej oraz ich udostępnienie jako WMS zostało dofinansowane z EFRR.

EU-Emblem mit Hinweis auf die Union

Planowanie rozwoju

Wszystkie plany rozwoju na Mapa miasta miasta Eberswalde.

Bebauungspläne

TitelDateityp und -größe
BPL 520 3 textliche Festsetzungenpdf - 1,007 MBDownload
Planpdf - 8,353 MBDownload
BPL708 2pdf - 20,774 MBDownload
BPL606 Ch Brauns Wegpdf - 7,463 MBDownload
BPL520 3 1 Apdf - 5,264 MBDownload
BPL427pdf - 4,658 MBDownload
BPL406pdf - 8,74 MBDownload
BPL404 3pdf - 1,3 MBDownload
BPL402 1pdf - 8,29 MBDownload
BPL400 TGEpdf - 7,199 MBDownload
BPL313 1pdf - 8,004 MBDownload
BPL219pdf - 2,286 MBDownload
BPL134 2pdf - 13,116 MBDownload
BPL134 1pdf - 9,19 MBDownload
BPL133pdf - 5,41 MBDownload
BPL123 Schwaerzeblickpdf - 7,652 MBDownload
BPL107pdf - 5,973 MBDownload
BPL 805 1 Aenderungpdf - 8,327 MBDownload
BPL 708pdf - 8,528 MBDownload
BPL 626pdf - 5,058 MBDownload
BPL 608pdf - 5,615 MBDownload
BPL 601 1pdf - 3,553 MBDownload
BPL 539bpdf - 7,433 MBDownload
BPL 539apdf - 6,512 MBDownload
BPL 520 3 Planpdf - 4,449 MBDownload
BPL 520 3 2 Aenderungpdf - 1,667 MBDownload
BPL 520 1pdf - 4,484 MBDownload
BPL 421pdf - 4,109 MBDownload
BPL 404 2pdf - 2,758 MBDownload
BPL 400 3 Aendeungder 1 A Enderungpdf - 4,281 MBDownload
BPL 400 2 Aenderungder 1 A Enderungpdf - 3,621 MBDownload
BPL 144pdf - 2,011 MBDownload
BPL 132 1pdf - 8,542 MBDownload
BPL 110 1pdf - 4,346 MBDownload
Bp805 1aend 1 teiaendpdf - 8,325 MBDownload
Bp623pdf - 9,011 MBDownload
Bp608 3aendpdf - 3,316 MBDownload
Bp608 1aendpdf - 372,202 KBDownload
Bp529pdf - 11,791 MBDownload
Bp521 1aendpdf - 11,538 MBDownload
Bp309pdf - 6,025 MBDownload
BP140pdf - 6,443 MBDownload
BP Nr 400 1 A Enderung 1 AEpdf - 5,572 MBDownload
V BPL612pdf - 5,827 MBDownload
V BPL528 1 TOOM Baumarktpdf - 9,185 MBDownload
V BPL504pdf - 3,496 MBDownload
V BPL324 KK Strpdf - 6,944 MBDownload
V BPL 108 Bergerstrasse 113pdf - 4,869 MBDownload
Vbp214 1pdf - 3,504 MBDownload
Textliche Festsetzungenpdf - 68,727 KBDownload
Vep401pdf - 8,063 MBDownload
VEP 106pdf - 4,395 MBDownload

Statut rozwoju obszarów miejskich

Gmina ma również możliwość podejmowania działań kontrolnych poza planowaniem rozwoju. Ustawodawca stworzył do tego różne podstawy upoważniające.

Mapa przeglądowa statutów rozwoju obszarów miejskich

W celu zachowania i przywrócenia historycznej sytuacji urbanistycznej, dla poszczególnych ulic można określić mniejsze odstępy niż te określone w przepisach budowlanych.

Ustawy o ochronie zabytków są ustawami prawa budowlanego, które mogą być wydawane przez gminy na podstawie specjalnych przepisów urbanistycznych z kodeksu budowlanego. Podstawą prawną dla tego są sekcje 172 i nast. kodeksu budowlanego. W związku z tym istnieją trzy cele ochrony, które mogą uzasadniać ustanowienie statutu konserwatorskiego: zachowanie charakteru urbanistycznego obszaru na podstawie jego projektu urbanistycznego, tak zwana ochrona środowiska, tj. zachowanie składu populacji mieszkalnej oraz wsparcie restrukturyzacji urbanistycznej.

W ramach ustawy o ochronie zabytków nowa budowa, rozbiórka ("wyburzenie"), przebudowa lub zmiana sposobu użytkowania wymagają dodatkowego zezwolenia ze strony gminy. Czyniąc to, gmina bada, czy środek jest dopuszczalny na podstawie celów ochrony odpowiednich ustaw. Wymóg uzyskania zezwolenia jest niezależny od zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na mocy przepisów budowlanych. Zezwolenie w zakresie ochrony przyrody jest integralną częścią pozwolenia na budowę.

Wyroby z mosiądzu
Westend
Północny koniec
Brunnenstraße

W statucie wyjaśniającym gmina określa granicę kontekstu rozwoju wynikającego z faktycznego istniejącego rozwoju. Wszystkie części nieruchomości objęte regulaminem należą do obszaru wewnętrznego i dlatego generalnie mają jakość gruntów budowlanych.

Free floe
Ostenda

Dzięki statutom rozwoju gmina może konstruktywnie zdefiniować obszary zabudowane w obszarze zewnętrznym, które wykazują podejście osadnicze zdolne do rozwoju jako "zabudowane dzielnice". Ustawy tworzą nowe prawa budowlane w obszarze ich zastosowania. Od tego momentu podstawowe prawo budowlane wynikające z § 34 BauGB ma tu zastosowanie zgodnie z wymogiem integracji.

Na słonecznym zboczu

Statut obszaru zabytkowego miasta Eberswalde

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego (FNP) przedstawia główne cechy przyszłego rozwoju urbanistycznego miasta Eberswalde na najbliższe 10-15 lat. Składa się on z planu i uzasadnienia. Najważniejsze elementy planu to

  • Obszary zabudowy (obszary zabudowy mieszkaniowej, obszary zabudowy mieszanej i komercyjnej, obszary zabudowy specjalnej)
  • Tereny zielone i otwarte (np. parki, boiska sportowe, place zabaw, ogródki działkowe, cmentarze, lasy, grunty rolne)
  • Infrastruktura społeczna (np. szkoły, ośrodki opieki dziennej, obiekty kościelne, obiekty kulturalne)
  • Obszary ochrony i rozwoju przyrody
  • Najważniejsze szlaki komunikacyjne (np. główne drogi, obszary kolejowe)
  • Przyjęcie innych specjalistycznych planów rządu federalnego, kraju związkowego Brandenburgia i innych organów planistycznych.

FNP jest również określany jako przygotowawczy miejski plan zagospodarowania przestrzennego, ponieważ zapewnia ramy dla wiążącego miejskiego planowania zagospodarowania przestrzennego, planowania rozwoju. Plan zagospodarowania musi zatem zostać opracowany na podstawie FNP. Sam FNP nie ma bezpośredniego wpływu na ocenę projektów budowlanych w obszarze wewnętrznym (§ 34 niemieckiego kodeksu budowlanego); w obszarze zewnętrznym (§ 35 niemieckiego kodeksu budowlanego) może odgrywać rolę w ocenie projektów budowlanych zgodnie z prawem planowania. Jest on wiążący dla władz i może zostać zmieniony wyłącznie w ramach procedury ustawowej.

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2014 roku (z dnia 28 lutego 2014 r.) obowiązuje od 17 listopada 2014 roku. Zastępuje on poprzedni plan zagospodarowania przestrzennego z 1998 r. wraz z jego zmianami. W międzyczasie obowiązuje I zmiana planu zagospodarowania przestrzennego (od 17 lipca 2019 r.) oraz II zmiana planu zagospodarowania przestrzennego (od 29 grudnia 2021 r.).

Dwa podobszary zostały zmienione przez 1. poprawkę do planu zagospodarowania przestrzennego w 2014 roku. Są to podobszar A - Finów Południe oraz podobszar C - Leśny Ośrodek Sportowy. II zmiana planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje zmianę 6 podobszarów. Zmiany wprowadzono w podobszarze B - obszar "Westend-Center", podobszarze C - obszar "Energie- und Recyclingzentrum Ostend", podobszarze D - obszar planowania BPL nr 123 "Schwärzeblick", podobszarze F - park dla psów "Bellodrom", podobszarze G - obszary mieszkalne Brandenburgisches Viertel West i podobszarze J - Spechthausener Straße.

Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Eberswalde został ponownie opublikowany 19 stycznia 2022 r. w wersji 1. i 2. zmiany oraz 1. korekty planu zagospodarowania przestrzennego (obejmuje obszar planistyczny BPL nr 402/1 "Kupferhammerweg 9") dla całego obszaru gminy. Nosi on nazwę Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Eberswalde 2021, w skrócie FNP 2021.

Plan zagospodarowania przestrzennego
Wersja planu
Powód
Karty towarzyszące
Raport środowiskowy
Skrócone wyjaśnienie

1. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
Wersja planu
Powód
Skrócone wyjaśnienie

2. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
Wersja planu
Powód
Skrócone wyjaśnienie

1. Korekta planu zagospodarowania przestrzennego
Wersja planu i uzasadnienie