Planowanie i koncepcje

Uzyskaj wgląd w rozwój miasta! Ta strona oferuje obszerny zbiór ogólnomiejskich koncepcji i planów, które kształtują oblicze i przyszłość naszego miasta. Od kompleksowych strategii rozwoju po szczegółowe plany specjalistyczne - znajdziesz tu różnorodne dokumenty, które zapewniają wgląd w rozwój urbanistyczny Eberswalde.

Koncepcje obejmujące całe miasto

Plan zagospodarowania przestrzennego
Wersja planu
Powód
Karty towarzyszące
Raport środowiskowy
Skrócone wyjaśnienie

1. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
Wersja planu
Powód
Skrócone wyjaśnienie

2. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
Wersja planu
Powód
Skrócone wyjaśnienie

1. Korekta planu zagospodarowania przestrzennego
Wersja planu i uzasadnienie

Das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept bildet die Basis für die aktuelle Eberswalder Energie- und Klimapolitik. Es bündelt die vielfältigen Aktivitäten vor Ort, leitet realistische Handlungsempfehlungen ab und dient als Grundlage für die derzeitigen Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen.
In den Jahren 2012 und 2013 wurden das Konzept mit breiter Beteiligung der Stadtgesellschaft erarbeitet. Bestands- und Potenzialanalysen zeigten zunächst das Handlungsspektrum auf, welches anschließend in verschiedenen Szenarien konkretisiert wurde, so dass letzlich das Leitbild „Energie+Stadt Eberswalde 2030“ entwickelt werden konnte. Als Ergebnis wurde ein umfangreiches Handlungskonzept mit 56 Maßnahmen in den folgenden Bereichen erstellt:

 • Erneuerbare Energien
 • Energetische Sanierung - öffentliche Gebäude
 • Energetische Sanierung - Wohngebäude
 • Nah- und Fernwärme
 • Klimaangepasste Stadtentwicklung
 • Mobilität - Verkehr
 • Straßenbeleuchtung
 • Interne Strukturen und Prozesse
 • Bildung für nachhaltige Entwicklung

Am 12. Dezember 2013 wurden das Konzept sowie ein umsetzungsorientierter Aktionsplan von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Der Aktionsplan soll die zügige Umsetzung durch erste, konkrete Maßnahmen absichern.

Das Konzept und der daran gebundene Umsetzungsprozess werden innerhalb der Stadtverwaltung durch das Baudezernat sowie eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe unter Leitung des Klimaschutzmanagers koordiniert und begleitet.

Zur Erarbeitung des Konzeptes erhielt Eberswalde eine Förderung aus dem RENplus -Programm des Landes Brandenburg bzw. dem Fonds für Regionale Entwicklung der Europäischen Union.

Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept

Aktionsplan

Planowanie rozwoju transportu

Plan Mobilności 2030+ jako zintegrowany, całościowy dokument program, który składa się w sumie z czterech modułów i poprzedzającego (podsumowującego) planu ramowego, można obejrzeć i pobrać poniżej:

Plan ramowy - "Mobile in Eberswalde" Plan mobilności 2030+ oraz Załączniki
Komponent I - Plan rozwoju transportu oraz Załączniki
Moduł II - Plan działania w związku z hałasem i rośliny
Blok III - Plan czystego powietrza
Moduł IV - Zarządzanie mobilnością oraz Załączniki

Nasz Plan Mobilności 2030+ został przyjęty większością głosów rady miasta 26 listopada 2020 r. i sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz kraju związkowego Brandenburgia. Tym samym zastępuje plan rozwoju transportu, plan działania w zakresie hałasu i plan czystego powietrza z 2008 r., na których wcześniej opierał się rozwój transportu w Eberswalde.

Pod koniec 2018 r. rozpoczęliśmy działania mające na celu poprawę jakości życia poprzez zwiększenie wydajności systemów transportowych przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu ruchu drogowego. Wyzwanie polega na tym, że nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej mobilne. Podróżujemy więcej niż kiedykolwiek wcześniej i spędzamy coraz więcej czasu w korkach. Obecnie towary są również planowane i dostarczane na czas. Dlatego ważne jest, aby planować przyszły rozwój transportu z wizją

Zgodnie z zasadą przewodnią: "Razem - zorientowani na przyszłość - mobilni" działania zostały zaplanowane, ocenione i zdefiniowane we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (w tym obywatelami, politykami, grupami interesu, instytucjami itp.

Będą one wdrażane stopniowo w nadchodzących latach, a ich skuteczność będzie regularnie oceniana. Jest to jedyny sposób, aby określić, czy wdrożenie środków osiągnęło zamierzone cele, czy też należy omówić odpowiednie korekty. Musi to zawsze odbywać się w kontekście odpowiednich warunków ramowych; warunki ramowe mogą również zmieniać się w czasie. Plan Mobilności 2030+ działa na dwóch zintegrowanych poziomach obserwacji czasowej: sytuacji bieżącej i prognozy. Stan aktualny odzwierciedla bieżącą sytuację. Opisuje zatem aktualne warunki ruchu drogowego w Eberswalde. Horyzont planowania obejmuje rok 2030 i kolejne lata. W prognozie ruchu rozróżnia się dwa ogólne podejścia (przypadek zerowy prognozy i przypadek planu prognozy). Aktualne plany państwa odnoszą się również do roku 2030. Zapewnia to zgodność poziomów planowania.

W tym kontekście Plan Mobilności 2030+ określa cele długoterminoweodpowiadający w dzisiejsze decyzje polityczne będą miały zastosowanie również po 2030 r powinien. W ten sposób określa długoterminową perspektywę strategiczną, która jest wspierana przez środki i plan działania. W związku z tym plan mobilności jest z jednej strony ramowy plan i wytyczne dla przyszłych decyzji politycznych. Z drugiej strony reprezentuje niezbędna podstawa dla przyszłego planowania reprezentują.

"Ruch rowerowy jest traktowany priorytetowo tam, gdzie infrastruktura spełnia potrzeby rowerzystów i zagwarantowane jest bezpieczeństwo"

Przy wsparciu biura planowania i z pomocą mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch lat prowadzono intensywne prace nad dalszym rozwojem ruchu rowerowego. W dniu 25 czerwca 2015 r. radni miejscy jednogłośnie zatwierdzili koncepcję rowerową zorientowaną na wdrożenie. Służy ona jako podstawa decyzyjna dla polityków i administracji przy tworzeniu programów inwestycyjnych i zapewnianiu środków budżetowych. Kluczowym elementem koncepcji wykorzystania ruchu rowerowego jest docelowa sieć 2030, która w przyszłości powinna być bezpieczna, szybka i wygodna dla rowerzystów. Aby to osiągnąć, opracowano niezbędne środki.

Docelowa sieć rowerowa Eberswalde obejmuje łącznie 143 kilometry i jest podzielona na trzy kategorie:

 • Szybkie połączenia cykliczne
 • Połączenia koła głównego
 • Połączenia kondensacyjne i rekreacyjne

Szybkie połączenia rowerowe to połączenia, które umożliwiają codziennym, bezpiecznym rowerzystom szybkie przemieszczanie się i zapewniają dostęp do centrum Eberswalde z trzech kierunków. Główne połączenia służą do łączenia obszarów mieszkalnych, centrum, centrum Finow i szkół średnich, uniwersytetu i stacji kolejowej. Ponadto połączenia zagęszczające i rekreacyjne oferują alternatywne trasy z dala od głównych dróg w "sieci cieni" i na obszarze lokalnym. Wszystkie działania, raport końcowy i obszerne mapy, a także broszurę "Rowerem... na nowych trasach" można pobrać poniżej.

Raport końcowy - Koncepcja wykorzystania cyklu zorientowana na wdrożenie Eberswalde

Analiza
Mapa miejsc docelowych dla rowerzystów
Mapowanie sieci docelowej
Mapa wypadków
Liczniki ruchu
Mapa centrów zliczania
Mapa uczestnictwa obywateli

Środki
Środki
Środki perspektywy
Mapa pomiarów
Ocena środków
Wyjaśnienie Środki oceny

Dalsze badania i informacje
Raport na temat parkingów rowerowych
Wstępne planowanie
Przykładowe rozwiązania
Protokoły z posiedzeń

Koncepcja Heegermühler Straße (B167) w Eberswalde
Audyt bezpieczeństwa drogowego dla Heegermühler Straße (B167)
Ulotka - Wskazówki dotyczące ruchu rowerowego na Heegermühler Straße

Zrównoważone i zintegrowane planowanie rozwoju transportu zawsze miało ogromne znaczenie dla miasta Eberswalde. Celem miasta Eberswalde jest zmniejszenie udziału zmotoryzowanego transportu prywatnego w podziale modalnym, tj. odległości pokonywanych samochodem. Środki zakotwiczone w "Planie Mobilności 2030+" mają na celu znaczne zwiększenie udziału ekomobilności w ogólnym transporcie.

Promocja transportu rowerowego odgrywa tu ważną rolę. Zarówno prognozy miejskie, jak i prognozy wyższego szczebla wskazują na stały wzrost liczby osób dojeżdżających do pracy lokalnym transportem kolejowym w nadchodzących latach. Nasz parking rowerowy, zlokalizowany bezpośrednio przy centrum mobilności - głównym dworcu kolejowym w Eberswalde - jest unikalną konstrukcją hybrydową.

Konstrukcja parkingu rowerowego opierała się głównie na naturalnym i odnawialnym materiale budowlanym, jakim jest drewno. Na zielonym dachu zastosowano również moduły słoneczne i przyjazne dla pszczół podłoże. Stanowi to ważny element promocji ruchu rowerowego. Dwupiętrowa konstrukcja z pięcioma wejściami zapewnia szybki i łatwy parking dla 604 rowerów. Parking rowerowy Eberswalde był jednym z pięciu projektów latarni morskich w Niemczech, które otrzymały nagrodę German Transport Turnaround Prize w 2022 r., a także nagrodę w ramach German Engineering Award 2022.

Ulotka parking rowerowy (2022)

Przewodnik po parkingach rowerowych
Miejsca parkingowe dla rowerów są ważną częścią infrastruktury rowerowej. Aby zwiększyć liczbę osób decydujących się na jazdę na rowerze w przyszłości, kluczem do sukcesu jest wysoki poziom przyjazności dla użytkownika, łatwa dostępność rowerów i ogólna jakość całej infrastruktury rowerowej. Dzięki Ulotka parking rowerowy otrzymasz kompaktowy przegląd i odpowiednie Przewodnik zawiera szczegółową wiedzę na temat projektowania i realizacji dobrych parkingów rowerowych.

Walka ze zmianami klimatu wymaga również pilnych działań na szczeblu lokalnym, takich jak w Eberswalde. Sektor transportu w znacznym stopniu przyczynia się do emisji CO2. Ponowne przemyślenie planowania rozwoju miast i transportu ma kluczowe znaczenie dla promowania zrównoważonej mobilności. Istniejące plany w dziedzinie elektromobilności mają zostać zintegrowane i wdrożone w ramach tego planu działania.

Plan działania na rzecz elektromobilności (2015)

Szukałeś i znalazłeś miejsce parkingowe? W dniu 01.07.2005 r. w centrum miasta Eberswalde wprowadzono nowy system zarządzania miejscami parkingowymi. Było to poprzedzone uświadomieniem sobie, że na niektórych ulicach występowała bardzo duża presja parkingowa, co było spowodowane współistnieniem płatnych i bezpłatnych miejsc parkingowych. Podczas gdy płatne miejsca parkingowe były omijane, presja na otaczającą sieć ulic była bardzo wysoka.

Wyniki analizy można podsumować następująco: Od tego czasu zarządzanie parkingami jest bardzo skuteczne. Osiągnął swój cel, jakim było zrównoważenie popytu na miejsca parkingowe w przestrzeniach publicznych i obiektach użyteczności publicznej, a także cel, jakim było uczynienie handlu detalicznego w centrum miasta i tamtejszych usługodawców bardziej dostępnymi dla zmotoryzowanych klientów. Ale tam, gdzie jest światło, jest też cień. W związku z tym analiza obejmuje również trzeźwą świadomość, że indywidualny ruch zmotoryzowany w centrum miasta wzrósł w sposób niezamierzony. Podsumowując, pozytywne skutki zarządzania przestrzenią parkingową wyraźnie przeważają nad negatywnymi.

Sukces ten miał zostać przeniesiony na przedmieścia dworca w 2008 roku. Po dokładnej analizie wcześniejszego zarządzania miejscami parkingowymi w centrum miasta, przedmieście dworca zostało zbadane pod kątem podaży i popytu na miejsca parkingowe, a także grup użytkowników pojazdów i ich przydziału do czasów i częstotliwości rejestracji.

Koncepcja zarządzania parkingiem (2008)
Koncepcja zarządzania parkingiem (2012)
Analiza
Środki
Raport z oceny
Ulotka

Plan rozwoju transportu przyjęty przez radę miasta 26 czerwca 2008 r. uwzględnia dwa scenariusze:

 • Rozwój ruchu uwzględniający budowę drogi B 167n
 • Rozwój ruchu bez uwzględnienia budowy drogi B 167n

Studium wykonalności dla Hausbergtraße

W dniu 10 września urząd ds. rozwoju urbanistycznego przedstawił komisji ds. budownictwa rady miasta Eberswalde studium planowania ruchu dotyczące możliwego wykorzystania przedłużonej Biesenthaler Straße między Eberswalde-Finow i Biesenthal.

Odcinek 010 Biesenthaler Straße (od B167 w Finow do L200 Biesenthal) jest obecnie drogą krajową (L293) i w związku z tym znajduje się w gestii Brandenburgii. Stan konstrukcyjny drogi jest odpowiedni dla ruchu pojazdów tylko na odcinku między B167 a lotniskiem Eberswalde-Finow. Na pozostałej części trasy występują znaczne uszkodzenia strukturalne. Ponadto trasa między lotniskiem Eberswalde-Finow a Biesenthal - "Grüner Weg" jest zamknięta dla wszelkiego rodzaju pojazdów. Miasta Biesenthal i Eberswalde zdecydowały w 2005 r. (przy wsparciu powiatu Barnim) o przejęciu Biesenthaler Straße jako drogi samorządowej na własną odpowiedzialność w perspektywie długoterminowej i po uruchomieniu nowej B 167, ponieważ na szczeblu lokalnym istnieje potencjalna potrzeba (np. również ruch rowerowy), która ma być obsługiwana przez Biesenthaler Straße.

W tym kontekście 10 września 2013 r. Komisji Budownictwa, Planowania i Środowiska przedstawiono wstępną wersję studium ruchu drogowego przygotowanego przez administrację miasta. Ma to na celu pokazanie możliwych wariantów rozwoju i ich skutków dla odcinka Biesenthaler Straße.

Projekt studium planowania ruchu
Raport dotyczący ochrony gatunków
Ocena wpływu FFH
Zdjęcia

Koncepcje sąsiedztwa / planowanie specjalistyczne

Zintegrowana koncepcja rozwoju 2019 dla dzielnicy Brandenburg w Eberswalde (29.04.2019)
Raport
Lista środków i planów
Profile projektów

Koncepcja rozwoju dzielnicy Brandenburgii (STEK BV))(23.11.2017)
Część tekstowa
Mapa 1: Analiza i potrzeba działania
Mapa 2: Deklaracja misji i cele
Mapa 5: Kategoria obszaru rewitalizacji obszarów miejskich
Mapa 4: Środki
Koncepcja rozwoju dzielnicy Finow (2011)