Polityka prywatności

Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa administracyjnego miasta Eberswalde. Ze strony internetowej Miasta Eberswalde można korzystać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak dana osoba chce skorzystać ze specjalnych usług naszej administracji za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do miasta Eberswalde. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych Miasto Eberswalde pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o prawach przysługujących im na mocy niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Miasto Eberswalde jako administrator danych wdrożyło liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych Miasta Eberswalde opiera się na warunkach stosowanych przez prawodawcę europejskiego w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do odczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić stosowane terminy.

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

a) dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b) Podmiot danych

Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie

Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegająca na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator danych lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

h) Procesor

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) Strona trzecia

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda

Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Miasto Eberswalde
reprezentowany przez burmistrza Götza Herrmanna

Breite Strasse 41-44
16225 Eberswalde
Niemcy

Tel.: 03334 64-0
E-mail: stadtverwaltung@eberswalde.de
Strona internetowa: www.eberswalde.de

3. Imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora jest

Pani Doreen Behnke
Miasto Eberswalde
Breite Strasse 41-44
16225 Eberswalde
Niemcy

Telefon: 03334 64173
E-mail: datenschutz@eberswalde.de
Strona internetowa: www.eberswalde.de

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych.

4. Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści wysyłanych do miasta Eberswalde jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane na stronę internetową Miasta Eberswalde nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

5. Pliki cookie

Strony internetowe miasta Eberswalde wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są umieszczane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Liczne strony internetowe i serwery wykorzystują pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, który umożliwia przypisanie stron internetowych i serwerów do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie Stadt Eberswalde może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane do optymalizacji informacji i ofert na naszej stronie internetowej z korzyścią dla użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępu za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ jest to przejmowane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie dla koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

6. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa miasta Eberswalde gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy podmiot danych lub zautomatyzowany system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu uzyskującego dostęp na naszej stronie internetowej, mogą być rejestrowane, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do celów bezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Miasto Eberswalde nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej niezbędne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej i reklam na niej, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. W związku z tym miasto Eberswalde analizuje anonimowo zebrane dane i informacje statystycznie, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

7. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podmiot danych ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. O tym, które dane osobowe są przekazywane administratorowi, decyduje odpowiednia maska wprowadzania danych używana do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora i do jego własnych celów. Administrator może zlecić przekazanie danych jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających, takich jak dostawca usług kurierskich, który również będzie wykorzystywał dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego przypisanego administratorowi.

Rejestrując się na stronie internetowej administratora, przechowywany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) osoby, której dane dotyczą, oraz data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane, ponieważ jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług i, w razie potrzeby, umożliwić dochodzenie w sprawie przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony administratora. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie służy ściganiu przestępstw.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, z dobrowolnym podaniem danych osobowych służy administratorowi do oferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane tylko zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnym momencie zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych administratora.

Administrator w każdej chwili udostępnia osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie, informacje o tym, jakie dane osobowe jej dotyczące są przechowywane. Ponadto administrator poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub wskazanie osoby, której dane dotyczą, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. Inspektor ochrony danych wymieniony w niniejszej polityce prywatności oraz wszyscy pracownicy administratora są dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

8. Kontakt za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na przepisy prawne strona internetowa miasta Eberswalde zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny i bezpośrednią komunikację, w tym ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem danych pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane administratorowi danych dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawodawcę europejskiego lub innych prawodawców w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego prawodawcę, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń, do uzyskania od administratora w dowolnym momencie bezpłatnych informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji. Ponadto ustawodawca europejski przyznał osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • jeżeli jest to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu
 • istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń do żądania natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora usunięcia dotyczących jej danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator ma obowiązek usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli ma zastosowanie jedna z następujących podstaw, o ile przetwarzanie nie jest konieczne

 • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone do celów, dla których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez miasto Eberswalde, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Inspektor ochrony danych Miasta Eberswalde zadba o to, aby wniosek o usunięcie danych został niezwłocznie zrealizowany.

Jeżeli Miasto Eberswalde upubliczniło dane osobowe i jest zobowiązane na mocy art. 17 ust. 1 RODO do ich usunięcia, Miasto Eberswalde, uwzględniając dostępną technologię i koszt realizacji, podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Inspektor ochrony danych miasta Eberswalde podejmie niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi zweryfikowanie dokładności danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez osobę, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeśli jeden z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez miasto Eberswalde, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Inspektor ochrony danych Miasta Eberswalde zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane jej przez prawodawcę europejskiego prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem że przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i o ile nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez miasto Eberswalde.

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Miasto Eberswalde nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Miasto Eberswalde przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego przez Miasto Eberswalde, Miasto Eberswalde nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez Miasto Eberswalde do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z inspektorem ochrony danych miasta Eberswalde lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane jej przez europejskiego prawodawcę, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, pod warunkiem, że decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Miasto Eberswalde wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw związanych ze zautomatyzowanymi decyzjami, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

i) Prawo do wycofania zgody na mocy przepisów o ochronie danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

11. Postanowienia dotyczące ochrony danych w związku z korzystaniem z Facebooka

Na tej stronie kontroler zintegrował komponenty przedsiębiorstwa Facebook. Facebook jest siecią społecznościową.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowych między innymi tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

Spółką operacyjną Facebooka jest Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, administratorem przetwarzania danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka za pośrednictwem komponentu Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem developers.facebook.com/docs/plugins/ są pobierane. W ramach tego procesu technicznego Facebook otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej i przez cały czas pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta Facebook osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk "Lubię to", lub jeśli osoba, której dane dotyczą, zamieści komentarz, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Facebooka, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka danych opublikowana przez Facebooka, która jest dostępna pod adresem de-de.facebook.com/about/privacy/ zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają zablokowanie przesyłania danych do Facebooka, takie jak blokada Facebooka od dostawcy Webgraph, która jest dostępna pod adresem webgraph.com/resources/facebookblocker/ można uzyskać. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do zablokowania przesyłania danych do Facebooka.

12. Postanowienia dotyczące ochrony danych w związku z korzystaniem z Twittera

Administrator danych zintegrował komponenty Twittera na tej stronie internetowej. Twitter to wielojęzyczny, publicznie dostępny serwis mikroblogowy, w którym użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości ograniczone do 140 znaków. Dostęp do tych krótkich wiadomości może uzyskać każdy, w tym osoby niezarejestrowane w serwisie Twitter. Tweety są jednak również wyświetlane tak zwanym obserwującym danego użytkownika. Obserwujący to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety danego użytkownika. Twitter umożliwia również zwracanie się do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Spółką operacyjną Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Twittera (przycisk Twittera), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent Twittera o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Twittera z Twittera. Więcej informacji na temat przycisków Twittera można znaleźć na stronie about.twitter.com/en/resources/buttons możliwe do odzyskania. W ramach tego procesu technicznego Twitter otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez daną osobę. Celem integracji komponentu Twittera jest umożliwienie naszym użytkownikom redystrybucji treści tej witryny, rozpropagowanie jej w świecie cyfrowym i zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Twittera i przypisywane przez Twittera do odpowiedniego konta Twittera osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, dane i informacje przekazywane wraz z nim są przypisywane do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dane dotyczą, oraz przechowywane i przetwarzane przez Twittera.

Twitter zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twittera, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Twitterze w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeśli taka transmisja tych informacji do Twittera nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, można zapobiec ich dostarczeniu, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się ze swojego konta na Twitterze przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Obowiązujące przepisy o ochronie danych Twittera można znaleźć pod adresem twitter.com/privacy możliwe do odzyskania.

13. Postanowienia dotyczące ochrony danych w odniesieniu do aplikacji i korzystania z Instagrama

Mamy profil na Instagramie. Dostawcą jest Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://help.instagram.com/519522125107875.

14. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. a RODO służy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczeń wzajemnych, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli Miasto Eberswalde podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający doznał obrażeń na terenie naszego obiektu, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Przetwarzanie opierałoby się wówczas na art. 6 I lit. d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 I lit. f RODO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Miasto Eberswalde lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Możemy przeprowadzać takie operacje przetwarzania w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał on, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

15. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już wymagane do realizacji lub zawarcia umowy.

16. Przepisy prawne lub umowne dotyczące przekazywania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek przekazania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieprzekazania danych osobowych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umownym). Czasami do zawarcia umowy może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli Miasto Eberswalde zawrze z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Zanim osoba, której dane dotyczą, przekaże dane osobowe, musi skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Nasz inspektor ochrony danych poinformuje osobę, której dane dotyczą, w poszczególnych przypadkach, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie byłyby konsekwencje niepodania danych osobowych.

17. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Miasto Eberswalde nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza Polityka Prywatności została wygenerowana przez Generator Polityki Prywatności DGD - Twojego zewnętrznego inspektora ochrony danych, który został opracowany we współpracy z niemieckimi prawnikami z WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolonia Audyty ochrony danych we współpracy z RC GmbH, która Remarketing IT i Kancelaria prawna WILDE BEUGER SOLMECKE zajmująca się mediami stworzony.

Budownictwo i drogi

Titel Dateityp und -größe
1 Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Eberswalde über die Umlage der Verbandsbeiträge des Gewässer und Deichverbandes Oderbruch PDF - 72,247 KB Download
2 Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Eberswalde über die Umlage der Verbandsbeiträge des Gewässer und Deichverbandes Oderbruch PDF - 121,629 KB Download
2 Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Eberswalde über die Umlage der Verbandsbeiträge des Wasser und Bodenverbandes Finowfließ PDF - 127,864 KB Download
3 Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Eberswalde über die Umlage der Verbandsbeiträge des Wasser und Bodenverbandes Finowfließ PDF - 122,322 KB Download
4 Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung der Stadt Eberswalde Str R EW PDF - 296,774 KB Download
6 Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Eberswalde über die Erhebung von Gebühren für die Reinigung von öffentlichen Straßen Straßenreinigungsgebührensatzung PDF - 111,697 KB Download
Abstandsflächensatzung der Stadt Eberswalde Anlage 1 PDF - 8,554 KB Download
Anschlusskostensatzung der Stadt Eberswalde für die Niederschlagswasserbeseitigung PDF - 14,395 KB Download
Antragsformular druck PDF - 720,846 KB Download
Entwässerungssatzung Niederschlagswasser der Stadt Eberswalde PDF - 33,523 KB Download
Gebührensatzung der Stadt Eberswalde für die Niederschlagswasserbeseitigung PDF - 85,186 KB Download
Gebührentarif Sondernutzungssatzung PDF - 141,77 KB Download
Gestaltungssatzung PDF - 9,831 MB Download
Hausnummernverordnung der Stadt Eberswalde PDF - 21,809 KB Download
Parkgebührenordnung der Stadt Eberswalde PDF - 8,986 KB Download
Satzung der Stadt Eberswalde für die Erhebung von Gebühren für die Reinigung von öffentlichen Straßen Straßenreinigungsgebührensatzung PDF - 88,22 KB Download
Satzung der Stadt Eberswalde über die Umlage der Verbandsbeiträge des Gewässer und Deichverbandes Oderbruch PDF - 18,26 KB Download
Satzung der Stadt Eberswalde über die Umlage der Verbandsbeiträge des Wasser und Bodenverbandes 22 Finowfließ22 PDF - 19,383 KB Download
Satzung über die Erhebung eines Kostenersatzes für Grundstückszufahrten PDF - 9,831 MB Download
Satzung über die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Eberswalde Straßenbaubeitragssatzung PDF - 34,197 KB Download
Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen der Stadt Eberswalde Erschließungsbeitragssatzung PDF - 30,615 KB Download
Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Eberswalde Straßenreinigungssatzung PDF - 397,117 KB Download
Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen Wegen und Plätzen in der Stadt Eberswalde Sondernutzungssatzung PDF - 373,822 KB Download
Satzung zur Benennung von Straßen Plätzen Brücken Grün und Parkanlagen sowie sonstigen öffentlichen Einrichtungen der Stadt Eberswalde Benennungssatzung PDF - 156,926 KB Download
Sondersatzung der Stadt Eberswalde über die Erhebung von Straßenbaubeiträgen für den grundhaften Ausbau der Pfeilstraße PDF - 16,686 KB Download
Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Eberswalde PDF - 28,303 KB Download

Budynek

Titel Dateityp und -größe
506081bf 23d4 46b9 a274 8bf514afaacb PDF - 173,78 KB Download
Abgeschlossenheitsbescheinigung Internet PDF - 171,608 KB Download
Antrag Erhaltungsrechtliche Genehmigung PDF - 829,38 KB Download
Antrag Erhaltungsrechtliche Genehmigung BG GS PDF - 215,212 KB Download
Bauformulare des Ministeriums PDF - 86,502 KB Download

Budżet i podatki

Titel Dateityp und -größe
Beschlussfassung PDF - 8,681 MB Download
Hundesteuersatzung der Stadt Eberswalde PDF - 27,924 KB Download
Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer der Stadt Eberswalde Zweitwohnungssteuersatzung PDF - 1,036 MB Download
Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Eberswalde PDF - 82,587 KB Download
Vergnügungssteuersatzung der Stadt Eberswalde PDF - 24,814 KB Download

Budżety i roczne sprawozdania finansowe

Titel Dateityp und -größe
2011 PDF - 7,3 MB Download
2011 Beschlussfassung PDF - 2,198 MB Download
2012 PDF - 10,436 MB Download
2012 Beschlussfassung PDF - 3,077 MB Download
2013 PDF - 11,836 MB Download
201314 Beschlussfassung PDF - 5,289 MB Download
2014 PDF - 6,618 MB Download
2015 PDF - 6,877 MB Download
2015 Beschlussfassung PDF - 8,114 MB Download
2016 PDF - 8,576 MB Download
2016 1 Nachtrag PDF - 811,93 KB Download
2016 Beschlussfassung PDF - 15,576 MB Download
2017 PDF - 8,984 MB Download
201718 Beschlussfassung PDF - 3,525 MB Download
2018 PDF - 9,2 MB Download
2018 1 Nachtrag Beschlussfassung PDF - 1,948 MB Download
2018 2 Nachtrag Beschlussfassung PDF - 1,17 MB Download
2019 PDF - 10,022 MB Download
2019 Beschlussfassung PDF - 4,584 MB Download
2020 PDF - 9,966 MB Download
202021 Beschlussfassung PDF - 5,941 MB Download
2021 PDF - 9,601 MB Download
2021 1 Nachtrag Beschlussfassung PDF - 1,634 MB Download
202223 Beschlussfassung PDF - 6,107 MB Download
2023 1 Nachtrag Beschlussfassung PDF - 3,533 MB Download
2023 2 Nachtrag PDF - 3,983 MB Download
202425 Beschlussfassung PDF - 8,681 MB Download
Eröffnungsbilanz der Stadt Eberswalde zum 01 01 2011 PDF - 1,738 MB Download
Jahresrechnung 2022 PDF - 9,845 MB Download

Cmentarze

Titel Dateityp und -größe
6 Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Eberswalde über die Erhebung von Gebühren für die Friedhöfe der Stadt Eberswalde Friedhofsgebührensatzung 2012 PDF - 303,966 KB Download
Anmeldung Auftrag Bestattungen PDF PDF - 125,075 KB Download
Antrag auf Rücknahme des Nutzungsrechtes PDF PDF - 11,2 KB Download
Antrag auf Verlängerung des Nutzungsrechtes PDF PDF - 9,771 KB Download
Friedhofsgebührensatzung PDF - 92,943 KB Download
Friedhofsgebührenübersicht PDF - 117,459 KB Download
Friedhofssatzung PDF - 238,921 KB Download
Genehmigung zum Aufstellen eines Grabsteins und Grabeinfassung PDF PDF - 20,864 KB Download

Drogi i ruch drogowy

Titel Dateityp und -größe
Antrag auf Parkerleichterungen für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen 46 Abs 1 Straßenverkehrsordnung am PC ausfüllbar PDF - 517,086 KB Download
Antrag auf personengebundenen Behindertenparkplatz 46 Abs 1 Straßenverkehrsordnung am PC ausfüllbar PDF - 378,265 KB Download
Ausnahmegenehmigung 46 Abs 1 Straßenverkehrsordnung am PC ausfüllbar PDF - 421,222 KB Download
Ausnahmegenehmigung Befreiung Gurt und Helmpflicht am PC ausfüllbar 46 Abs 1 Nr 5b Straßenverkehrsordnung PDF - 301,111 KB Download
Ausnahmegenehmigung Sonntagsfahrverbot am PC ausfüllbar 30 Abs 3 Straßenverkehrsordnung PDF - 671,967 KB Download
Erlaubnis Veranstaltung mit Veranstaltererklärung 29 Straßenverkehrsordnung PDF - 740,087 KB Download
Sondernutzung öffentlichen Straßenraums Antrag am PC ausfüllbar 18 Abs 1 Brandenburgisches Straßengesetz PDF - 607,903 KB Download
Verkehrsrechtliche Anordnung 45 Abs 6 Straßenverkehrsordnung PDF - 243,924 KB Download

Dzieci i młodzież

Titel Dateityp und -größe
Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für die kommunale Förderung der Kinder und Jugendarbeit in der Stadt Eberswalde PDF - 801,254 KB Download

Edukacja, młodzież i sport

Titel Dateityp und -größe
Änderung der Richtlinie Pandemie und krisenbedingte finanzielle Unterstützungsleistungen PDF - 120,377 KB Download
Benutzungsordnung für die kommunalen Sportstätten PDF - 17,847 KB Download
Gebührensatzung für die Benutzung von Sportstätten der Stadt Eberswalde PDF - 15,558 KB Download
Satzung über die Benutzung von Sportstätten der Stadt Eberswalde PDF - 18,48 KB Download
Satzung über die Schulbezirke der Grundschulen der Stadt Eberswalde Schulbezirkssatzung PDF - 302,944 KB Download

Inżynieria lądowa

Titel Dateityp und -größe
Anschluss Niederschlagswasser Antrag PDF - 170,349 KB Download
Antrag auf Straßenaufbruchgenehmigung Anordnung Verkehr regelnder Maßnahmen nach 45 Straßenverkehrsordnung PDF - 560,26 KB Download
Erhebungsbogen für Niederschlagswasser PDF - 90,956 KB Download

Kultura

Titel Dateityp und -größe
Anmeldeformular zur Ausstellung eines Benutzerausweises der Stadtbibliothek PDF - 7,781 KB Download
Antrag auf Kulturförderung PDF - 1,348 MB Download
Entgeltordnung Museum Tourist Information PDF - 106,859 KB Download
Mittelanforderung PDF - 1,439 MB Download
Richtlinie fuer die kommunale Foerderung der Kultur 14 12 2022 PDF - 236,03 KB Download
Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Benutzung der Kultureinrichtungen sowie der Gebührensatzung für die Benutzung der Kultureinrichtungen der Stadt Eberwalde PDF - 14,093 KB Download
Verwendungsnachweis PDF - 1,26 MB Download

Ośrodki opieki dziennej

Titel Dateityp und -größe
Gebührensatzung der Stadt Eberswalde für die Benutzung der Kindertagesstätten städtischer Trägerschaft PDF - 263,393 KB Download
Satzung der Stadt Eberswalde für die Benutzung der Kindertagesstätten städtischer Trägerschaft PDF - 145,698 KB Download

Paszport i rejestracja

Titel Dateityp und -größe
Abmeldung ins Ausland PDF - 12,421 KB Download
Abmeldung Nebenwohnung PDF - 11,193 KB Download
Antrag auf Gewährung eines Begrüßungsgeldes für Studierende und Auszubildende Auszubildende PDF - 135,023 KB Download
Antrag auf Gewährung eines Begrüßungsgeldes für Studierende und Auszubildende Studierende PDF - 136,309 KB Download
Anzeige über Verlust Wiederauffinden PDF - 28,343 KB Download
Bescheinigung Fahrzeughalter PDF - 11,44 KB Download
Bescheinigung Firmennutzung PDF - 11,211 KB Download
Datenweitergabe innerhalb der Stadtverwaltung PDF - 301,243 KB Download
Eberswalde Pass PDF - 99,206 KB Download
Einverständniserklärung PDF - 30,663 KB Download
Fundanzeige Fundbuch PDF - 26,014 KB Download
Hinweisblatt Auskunftssperre PDF - 7,704 KB Download
Personalausweis Anzeige über Verlust Wiederauffinden PDF - 28,343 KB Download
Personalausweis Zustimmungserklärung PDF - 28,993 KB Download
Reisepass Anzeige über Verlust Wiederauffinden PDF - 28,343 KB Download
Reisepass Zustimmungserklärung PDF - 28,993 KB Download
Stellplatznegativbescheinigung PDF - 118,653 KB Download
Vollmacht Abholung Personalausweis PDF - 29,058 KB Download
Vollmacht Abholung Reisepass PDF - 26,989 KB Download
Vollmacht An und Ummeldung PDF - 28,04 KB Download
Vollmacht Meldebescheinigung PDF - 122,45 KB Download
Widerspruch Datenübermittlung PDF - 27,847 KB Download
Wohnungsgeberbestätigung PDF - 118,518 KB Download

Podatki / Finanse

Titel Dateityp und -größe
Hundesteuer Anmeldung Abmeldung PDF - 1,082 MB Download
Sepa Mandat PDF - 551,137 KB Download
Zweitwohnungssteuer Erhebungsbogen PDF - 1,168 MB Download

Porządek i handel

Titel Dateityp und -größe
2 Anzeigenformular ab 01 07 2024 Anzeigen eines Hundes PDF - 128,197 KB Download
4 Immissionsschutz Anzeige Stadt Ebw PDF - 114,912 KB Download
8489bfb9 e007 4cfd ae40 4d060f5cd5d8 PDF - 816,245 KB Download
Antrag auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für juristische Personen und im Handelsregister eingetragene Personengesellschaften PDF - 1,246 MB Download
Antrag auf Ausnahmegenehmigung für verlängerte Öffnungszeiten für Außengastronomie PDF - 151,678 KB Download
Antrag auf Benutzung Tongeräte Beeinträchtigung der Nachtruhe im Gebiet der Stadt Eberswalde PDF - 616,871 KB Download
Antrag auf Durchführung eines Brauchtums oder Traditionsfeuers im Gebiet der Stadt Eberswalde PDF - 228,938 KB Download
Antrag auf Genehmigung eines Feuerwerks im Gebiet der Stadt Eberswalde Feuerwerker PDF - 183,2 KB Download
Antrag auf Genehmigung eines Feuerwerks im Gebiet der Stadt Eberswalde Privatfeuerwerk PDF - 180,67 KB Download
Antrag auf Genehmigung Sonn und Feiertagsarbeit Betriebsverbote nach 32 B Im Sch V im Gebiet der Stadt Eberswalde PDF - 178,969 KB Download
Briefwahllokal fuer Europa und Kommunalwahlen PDF - 72,103 KB Download
GAGEV Anzeige eines voruebergehenden Gaststaettengewerbes PDF - 641,635 KB Download
Gewerbeabmeldung 07 2022 PDF - 1,23 MB Download
Gewerbeummeldung 07 2022 PDF - 678,948 KB Download
Immissionsschutz U Ebersicht Stadt Ebw PDF - 119,216 KB Download
Meldung eines Hundebissvorfalles PDF - 1,015 MB Download

Prawo lokalne

Titel Dateityp und -größe
1 Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Eberswalde über die Umlage der Verbandsbeiträge des Gewässer und Deichverbandes Oderbruch PDF - 72,247 KB Download
2 Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Eberswalde über die Umlage der Verbandsbeiträge des Gewässer und Deichverbandes Oderbruch PDF - 121,629 KB Download
2 Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Eberswalde über die Umlage der Verbandsbeiträge des Wasser und Bodenverbandes Finowfließ PDF - 127,864 KB Download
2023 Offenhalten Sonn und Feiertage PDF - 122,258 KB Download
3 Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Eberswalde über die Umlage der Verbandsbeiträge des Wasser und Bodenverbandes Finowfließ PDF - 122,322 KB Download
4 Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung der Stadt Eberswalde Str R EW PDF - 296,774 KB Download
6 Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Eberswalde über die Erhebung von Gebühren für die Reinigung von öffentlichen Straßen Straßenreinigungsgebührensatzung PDF - 111,697 KB Download
Abstandsflächensatzung der Stadt Eberswalde Anlage 1 PDF - 8,554 KB Download
Anschlusskostensatzung der Stadt Eberswalde für die Niederschlagswasserbeseitigung PDF - 14,395 KB Download
Antrag auf Rücknahme des Nutzungsrechtes PDF PDF - 11,2 KB Download
Antrag auf Verlängerung des Nutzungsrechtes PDF PDF - 9,771 KB Download
Benutzungsordnung für die kommunalen Sportstätten PDF - 17,847 KB Download
Entgeltordnung Museum Tourist Information PDF - 106,859 KB Download
Entwässerungssatzung Niederschlagswasser der Stadt Eberswalde PDF - 33,523 KB Download
Gebührensatzung der Stadt Eberswalde für die Niederschlagswasserbeseitigung PDF - 85,186 KB Download
Gebührentarif Sondernutzungssatzung PDF - 141,77 KB Download
Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung PDF - 246,552 KB Download
Gestaltungssatzung PDF - 9,831 MB Download
Hausnummernverordnung der Stadt Eberswalde PDF - 21,809 KB Download
Kostenverzeichnis PDF - 189,694 KB Download
Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Eberswalde Straßenordnung PDF - 145,546 KB Download
Parkgebührenordnung der Stadt Eberswalde PDF - 8,986 KB Download
Satzung der Stadt Eberswalde für die Erhebung von Gebühren für die Reinigung von öffentlichen Straßen Straßenreinigungsgebührensatzung PDF - 88,22 KB Download
Satzung der Stadt Eberswalde über die Umlage der Verbandsbeiträge des Gewässer und Deichverbandes Oderbruch PDF - 18,26 KB Download
Satzung der Stadt Eberswalde über die Umlage der Verbandsbeiträge des Wasser und Bodenverbandes 22 Finowfließ22 PDF - 19,383 KB Download
Satzung über den Ersatz der durch den Einsatz der Feuerwehr Eberswalde entstandenen Kosten Feuerwehrkostenersatzsatzung PDF - 304,283 KB Download
Satzung über die Entschädigung von Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Eberswalde Feuerwehrentschädigungssatzung PDF - 18,191 KB Download
Satzung über die Erhebung eines Kostenersatzes für Grundstückszufahrten PDF - 9,831 MB Download
Satzung über die Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Eberswalde Straßenbaubeitragssatzung PDF - 34,197 KB Download
Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen der Stadt Eberswalde Erschließungsbeitragssatzung PDF - 30,615 KB Download
Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Eberswalde Straßenreinigungssatzung PDF - 397,117 KB Download
Satzung über die Schulbezirke der Grundschulen der Stadt Eberswalde Schulbezirkssatzung PDF - 302,944 KB Download
Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen Wegen und Plätzen in der Stadt Eberswalde Sondernutzungssatzung PDF - 373,822 KB Download
Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Eberswalde PDF - 82,587 KB Download
Satzung zur Benennung von Straßen Plätzen Brücken Grün und Parkanlagen sowie sonstigen öffentlichen Einrichtungen der Stadt Eberswalde Benennungssatzung PDF - 156,926 KB Download
Sepa Mandat PDF - 551,137 KB Download
Sondersatzung der Stadt Eberswalde über die Erhebung von Straßenbaubeiträgen für den grundhaften Ausbau der Pfeilstraße PDF - 16,686 KB Download
Vergnügungssteuersatzung der Stadt Eberswalde PDF - 24,814 KB Download
Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Eberswalde PDF - 28,303 KB Download

Przyłącze wody deszczowej

Titel Dateityp und -größe
Anschluss Niederschlagswasser Antrag PDF - 170,349 KB Download
Erhebungsbogen für Niederschlagswasser PDF - 90,956 KB Download

Ruch drogowy

Titel Dateityp und -größe
Verkehrsrechtliche Anordnung 45 Abs 6 Straßenverkehrsordnung PDF - 243,924 KB Download

SEPA

Titel Dateityp und -größe
Sepa Mandat PDF - 551,137 KB Download

Specjalne zezwolenie

Titel Dateityp und -größe
Antrag auf Parkerleichterungen für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen 46 Abs 1 Straßenverkehrsordnung am PC ausfüllbar PDF - 517,086 KB Download
Antrag auf personengebundenen Behindertenparkplatz 46 Abs 1 Straßenverkehrsordnung am PC ausfüllbar PDF - 378,265 KB Download
Ausnahmegenehmigung 46 Abs 1 Straßenverkehrsordnung am PC ausfüllbar PDF - 421,222 KB Download
Ausnahmegenehmigung Befreiung Gurt und Helmpflicht am PC ausfüllbar 46 Abs 1 Nr 5b Straßenverkehrsordnung PDF - 301,111 KB Download
Ausnahmegenehmigung Sonntagsfahrverbot am PC ausfüllbar 30 Abs 3 Straßenverkehrsordnung PDF - 671,967 KB Download

Sport

Titel Dateityp und -größe
Anlage zum Verwendungsnachweis Belegaufstellung 2020 PDF - 46,102 KB Download
Antrag für Projekt und Mitgliederförderung sowie werterhaltende und wertsteigernde Förderung Investive Förderung PDF - 397,949 KB Download
Antrag zur Benutzung von Sportstätten für Einzelnutzung PDF - 173,409 KB Download
Antrag zur Benutzung von Sportstätten für regelmäßige Nutzung PDF - 671,163 KB Download
Benutzungsatzung PDF - 194,264 KB Download

Stadtbibliothek

Titel Dateityp und -größe
Anmeldeformular fuer einen Benutzerausweis der Stadtbibliothek Eberswalde PDF - 10,945 KB Download
Benutzungs und Gebührenordnung der Bibliothek als Satzung der Stadt Eberswalde PDF - 60,875 KB Download
Fernleihbestellung PDF - 9,773 KB Download
Lesekofferanmeldung PDF - 18,785 KB Download
Leserucksackanmeldung PDF - 19,048 KB Download

Użycie specjalne

Titel Dateityp und -größe
Sondernutzung öffentlichen Straßenraums Antrag am PC ausfüllbar 18 Abs 1 Brandenburgisches Straßengesetz PDF - 607,903 KB Download

Wyburzenia dróg

Titel Dateityp und -größe
Antrag auf Straßenaufbruchgenehmigung Anordnung Verkehr regelnder Maßnahmen nach 45 Straßenverkehrsordnung PDF - 560,26 KB Download

Wydarzenie

Titel Dateityp und -größe
Erlaubnis Veranstaltung mit Veranstaltererklärung 29 Straßenverkehrsordnung PDF - 740,087 KB Download

Wytyczne

Titel Dateityp und -größe
Anlage 1 Förderantrag PDF - 95,934 KB Download
Anlage 2 Verwendungsnachweis PDF - 164,544 KB Download
Anlage Antrag auf Gewährung einer Förderung PDF - 801,254 KB Download
Anlage Verwendungsnachweis pdf PDF - 45,436 KB Download
Anlage3 Verwendungsnachweis PDF - 18,764 KB Download
Antrag auf einen 22 Stadtpass22 PDF - 99,206 KB Download
Antrag auf Gewährung des kommunalen Begrüßungsgeldes für Auszubildende PDF - 277,308 KB Download
Antrag auf Gewährung des kommunalen Begrüßungsgeldes für Studierende PDF - 278,765 KB Download
Antrag für Sportgruppen und initiativen Kopieren PDF - 231,207 KB Download
Antrag für Sportvereine und andere gemeinnützige Vereine docx Herr Kuhnke 2 neu PDF - 397,949 KB Download
Antrag Kulturförderung PDF - 1,349 MB Download
Antragsformular A Erztefoerderung PDF - 387,618 KB Download
Antragsformular Einhemischenmodell PDF - 442,695 KB Download
Förderrichtlinie der Stadt Eberswalde für Umweltprojekte PDF - 16,2 KB Download
Förderrichtlinie zur ambulanten ärztlichen Versorgung PDF - 341,36 KB Download
Leitlinien der Seniorenpolitik der Stadt Eberswalde PDF - 18,29 KB Download
Richtlinie der Stadt Eberswalde für die Gewährung freiwilliger kommunaler Zuwendungen für Maßnahmen Vorhaben und Projekte im sozialen Bereich Sozialförderrichtlinie PDF - 113,641 KB Download
Richtlinie der Stadt Eberswalde für die kommunale Förderung von Mietern im Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio PDF - 23,192 KB Download
Richtlinie der Stadt Eberswalde über die Gewährung eines Begrüßungsgeldes für Studierende und Auszubildende PDF - 122,5 KB Download
Richtlinie der Stadt Eberswalde zur Grundstücksvergabe im Einheimischenmodell PDF - 153,95 KB Download
Richtlinie der Stadt Eberswalde zur Projektförderung von Schulen PDF - 68,019 KB Download
Richtlinie für die Gewährung des 22 Bernauer und Eberswalder Stadtpasses22 PDF - 141,069 KB Download
Richtlinie für die kommunale Förderung der Kinder und Jugendarbeit in der Stadt Eberswalde PDF - 38,167 KB Download
Richtlinie für die kommunale Förderung des Sports in der Stadt Eberswalde PDF - 45,436 KB Download
Richtlinie Stadt Eberswalde zum Umgang mit Eigentumsgaragen Ri Ei Ga PDF - 120,621 KB Download
Richtlinie zur Anerkennung des bürgerschaftlichen Engagements der Stadt Eberswalde PDF - 101,262 KB Download
Richtlinie zur Förderung der Kultur in der Stadt Eberswalde PDF - 236,03 KB Download
Richtlinie zur Verleihung des Nachhaltigkeitspreis der Stadt Eberswalde PDF - 234,574 KB Download
Tätigkeitsnachweis PDF - 1,238 MB Download

Życie

Titel Dateityp und -größe
Anlage zum Antrag auf Wohngeld Angaben des Vermieters zum Wohnraum PDF - 95,982 KB Download
Anlage zum Antrag auf Wohngeld Bestimmung Wohngeldberechtigter PDF - 580,538 KB Download
Anlage zum Antrag auf Wohngeld Vermögen PDF - 652,911 KB Download
Antrag auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins PDF - 259,778 KB Download
Antrag auf Wohngeld Lastenzuschuss PDF - 5,616 MB Download
Antrag auf Wohngeld Mietzuschuss PDF - 4,715 MB Download
Hinweisblatt zum Wohngeldantrag PDF - 131,761 KB Download
Wohngeldantrag für Bewohner von Heimen PDF - 339,771 KB Download